Уроци и курсове
за 6. клас

Стабилната основа е важна при подготовка за матурите по БЕЛ

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Български език за 6. клас

При нас подготовката за матурите в края на 7. клас започва по-рано, тъй като учениците трябва да започнат да учат български език и математика повече и по-отрано. Шестият клас е една от най-важните години за вашето дете.
2

Заявка за консултация

Записванията на курсовете по БЕЛ за ученици в 6. клас се правят на място или онлайн. Свържете се с нас за допълнителна информация относно графици и дати на стартиране или се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).
3

Учебната база

Всички обучения за ученици в 6. клас се провеждат в учебната база на Родина, която се намира на адрес ул. Клокотница 29. Нашето училище ще ви мотивира да знаете и да учите повече, а нашите учители ще ви покажат, че няма нещо, което да не може да бъде научено.

Уроци и курсове за ученици в 6. клас

Обърнете сериозно внимание на вашия ученик, когато е в 6. клас, за да можете да акцентирате върху неговата подготовка за матурата в края на 7. клас, без да се налага да се връщате и да преговаряте.

Какво трябва да знаете?

В 6. клас продължава изучаването на класическите езиковедски дисциплини – морфология и синтаксис, като в по-малка степен се засягат фонетика и лексикология. Но най-важното е, че учебното съдържание трябва да бъде максимално усвоено, за да бъде основа за надграждане през следващата важна година.

Групово обучение

Курсовете по български език и литература за 6. клас имат за цел да започнат подготовката за матурата в края на 7. клас. По този начин подготовката става двугодишна, тъй като децата имат нужда от постоянно повторение и преговор, за да могат да усвоят максимално учебното съдържание от 6. клас.

Индивидуални уроци

Уроците са прекрасна възможност да направите преговор на конкретна езикова или литературна област, автор или произведение, които затрудняват вашия ученик или да помагат на вашето дете с учебния материал, в помощ за училището. Аналогично на останалите класове, предварително се изготвя график, с помощта на който се разпределят учебните занимания.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Български език и литература за 6. клас

Материали 

Курсовете по БЕЛ в 6. клас включват материали за преговор и нови знания от учебното съдържание. Използват се задачи, тестове, упражнения, домашни работи и др. Обучението вече преминава в подготовка за матурата по БЕЛ в края на 7. клас.

Учебното съдържание

Обучението по български език в 6. клас на прогимназиалния етап е свързано с овладяване на знания за системата на българския книжовен език и умения, развиващи комуникативните компетентности на децата. Учебното съдържание по литература се състои от задължителни осем текста от български автори и четири – от световната литература.

Помощ в училище

Нашите уроци и курсове по български език и литература имат за цел максимално усвояване на учебното съдържание, което гарантира отлични оценки в училище. Не пропускайте възможността да дадете самочувствие на вашето дете и най-вече отличните оценки да бъдат въз основа на истински знания.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 6. КЛАС
Обучение по български език

○ Търсене, извличане, подбиране и синтезиране информация от научен текст, включително от електронен носител, за изпълнение на определена комуникативна задача.
○ Разграничаване на структурните елементи на научния текст – теза, аргументи, изводи.
○ Разпознаване на спецификата на урочната статия като научен текст.
○ Различаване на научен текст описание, научен текст разсъждение, научен текст повествование.

○ Извличане, подбиране, синтезиране информация от урочна статия за изпълнение на определена комуникативна задача.

○ Разпознаване на показателното местоимение и определяне на граматичните му признаци.
○ Използване в свой текст на показателните местоимения като заместващи и свързващи думи; правилно изговаряне и писане.

○ Разпознаване на въпросителните местоимения и определяне на граматичните им признаци.
○ Разпознаване на въпросителните местоимения като свързващи думи в сложно изречение.
○ Използване на правилно формите на въпросителното местоимение.

○ Разпознаване на относителните местоимения и отрицателните местоимения; определяне на граматичните им признаци.
○ Разпознаване на относителните местоимения като свързващи думи в сложно изречение. Използване на правилно формите на относителното местоимение и на отрицателното местоимение.

○ Разпознаване на неопределителните местоимения и обобщителните местоимения; определяне граматичните им признаци.
○ Използване на правилно формите на неопределителното местоимение и на обобщителното местоимение.

○ Спазване на правилото за променливо Я. Познаване условия, при които правилото за променливо Я не е в сила.
○ Правилно изговаряне и писане често употребявани думи и думи от терминологичната лексика.

○ Разпознаване и образуване сегашно деятелно и минало страдателно причастие.
○ Спазване особеностите в правописа, в правоговора и в употребата на сегашно деятелно и на минало страдателно причастие.

○ Разпознаване и образуване на деепричастие.
○ Спазване особеностите в правописа на деепричастие и неговото използване правилно и уместно.

○ Разпознаване и образуване на формите за минало неопределено време.
○ Уместно употребяване форми за минало неопределено време съобразно ситуацията на общуване.

○ Разпознаване и образуване формите за минало предварително време.
○ Уместно употребяване на форми за минало предварително време в зависимост от ситуацията на общуване.

○ Разпознаване и образуване на формите за бъдеще време в миналото.
○ Уместно употребяване на форми за бъдеще време в миналото съобразно ситуацията на общуване.

○ Разпознаване на съюзи, междуметия и частици в изречение.
○ Уместно употребяване на съюзи, междуметия и частици в речевата практика.
○ Владеене на правописа на съюзи, междуметия и частици.

○ Разпознаване на еднородни части в простото изречение.
○ Прилагане на пунктуационните правила при употреба на еднородни части.
○ Уместно използване на еднородни части в текст, който създава.

○ Разпознаване на съчинителни връзки в сложното изречение.
○ Правилно оформяне на пунктуационно и използване на уместно сложни съчинени изречения в текст, който създава.

ЛИТЕРАТУРА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 6. КЛАС
Литературно обучение в 6. клас , Световете на човека 

○ Различаване и тълкуване в „Хубава си, моя горо“ преживявания, настроения, състояния на героя.
○ Различаване в „Хубава си, моя горо“ словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за изграждането на смисъла на текста.

○ Различаване в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ преживявания, настроения, състояния на героя и ги тълкува.
○ Различаване в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обясняване значението им за изграждането на смисъла на текста.
○ Различаване в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ отклонения от обичайния за българската реч словоред и обясняване значението им за изграждането на смисъла на фразата и/или на текста.

○ Различаване и тълкуване в откъси от „Моето семейство и други животни“ действията и развитието на героите в сюжета.
○ Обясняване мотивацията на герой чрез сюжета в откъси от „Моето семейство и други животни“.

○ Разпознаване на жанрови характеристики на разказа, проявени в „Косачи“.
○ Различаване и тълкуване в „Косачи“ действията и развитието на герой в сюжета.
○ Обясняване на мотивацията на герой в „Косачи“.
○ Познаване на значението на понятието повествовател.
○ Обясняване на функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в „Косачи“.
○ Познаване на значението на понятието пейзаж.
○ Обясняване на функциите на пейзажа за изобразяването на човека и света в „Косачи“.

○ Различаване и тълкуване в „Художник“ преживявания, настроения, състояния на героя.
○ Различаване в „Художник“ словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за изграждането на смисъла на текста.

○ Различаване и тълкуване в главата „Представлението“ от „Под игото“ действията и развитието и/или разкриването на героите в сюжета.
○ Обясняване на мотивацията на герой в главата „Представлението“ от „Под игото“.
○ Обясняване на функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в главата „Представлението“ от „Под игото“.
○ Свързване на примери за проблеми и конфликти от главата „Представлението“ от „Под игото“ с лични идеи, за да обоснове собствена гледна точка.

○ Различаване и тълкуване в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ действията и развитието и/или разкриването на героите в сюжета.
○ Обясняване на мотивацията на герой в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“.
○ Обясняване на значенията на характеристика на герой в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“.
○ Обясняване на функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“.
○ Идентифициране на конфликти между общности в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ и обосноваване на своя позиция по проблема за предотвратяването или за разрешаването им.
○ Свързване на примери за проблеми и конфликти от главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ с лични идеи, за да се обоснове собствена гледна точка.

○ Различаване и тълкуване в откъси от „Принцът и просякът“ действията и развитието на героите в сюжета.
○ Обясняване на мотивацията на герой в „Принцът и просякът“.
○ Обясняване на значенията на характеристика на герой в „Принцът и просякът“.

○ Различаване в „Братчетата на Гаврош“ и тълкуване на преживявания, настроения, състояния на героя.
○ Познаване на значението на понятието мотив.
○ Обясняване значенията на конкретен мотив за тематично-смисловото развитие в „Братчетата на Гаврош“.
○ Различаване в „Братчетата на Гаврош“ словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обясняване на значението им за изграждането на смисъла на текста.
○ Различаване в „Братчетата на Гаврош“ на отклонения от обичайния за българската реч словоред и обясняване на значението им за изграждането на смисъла на фразата и/или на текста.

○ Разпознаване на жанрови характеристики на разказа, проявени в „Серафим“.
○ Различаване и тълкуване в „Серафим“ действията и разкриването на героите в сюжета.
○ Обясняване значенията на характеристика на герой в „Серафим“.
○ Обясняване на функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в „Серафим“.

○ Различаване и тълкуване в откъса от „Автобиография “ действията и развитието на героите в сюжета.
○ Обясняване на функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в откъса от „Автобиография“.
○ Обясняване на значенията на характеристика на герой в откъса от „Автобиография“.

○ Различаване и тълкуване в част XXI от „Малкият принц“ действията и развитието на героите в сюжета.
○ Обясняване на мотивацията на герой в част XXI от „Малкият принц“.
○ Обясняване на функциите на пейзажа за изобразяването на човека и света в част XXI от „Малкият принц“.
○ Обясняване на функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в „Малкият принц“.

РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в 6. клас се предвижда обучението по литература да включва следните теми

○ Обясняване на събеседник мотивацията на героя за неговите действия и/или неговата сюжетна роля; изрази естетическата си представа за героя.
○ Спазване на книжовни езикови правила.

○ Създаване в устна и в писмена форма описание на пейзаж в художествен текст с цел да: изразяване на естетическата си представа за описваните елементи; предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно на породеното от непосредственото общуване с художественото описание.
○ Спазване на книжовни езикови правила.

○ Създаване в писмена форма сбит преразказ с цел информиране някого, който няма достъп до текста, за сюжета и за героите на текста.
○ Спазване на книжовни езикови правила.

Летни езикови ваканции и лагери за ученици в чужбина

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 6. клас

Курсовете за ученици в 6. клас се заплащат разсрочено на три равни вноски за цялата учебна година или на две равни вноски за двата учебни срока.

Първа вноска

255 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 6. клас
Втора вноска

255 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране курсовете
Трета вноска

255 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Таксата за обучение е:
1. Комбиниран курс - 3 вноски по 510 лева за комбиниран курс по Български език и литература + Математика
2. Само един предмет - 3 вноски по 285 лева, ако бъде избран само един предмет.

Както вече сте видели в учебната програма по български език и литература за 6. клас, учениците трябва да усвоят значителен обем нови знания. Не се колебайте да изберете нашите курсове: ние ви гарантираме постоянство, гъвкав график и отлични резултати. Комбинирайте обучението по БЕЛ с уроци и курсове по математика в 6. клас. Това са най-важните предмети, върху които трябва да акцентирате.

Уроци и курсове по математика за ученици в 6. клас
Комбинирайте обучението по БЕЛ с уроци и курсове по математика за 6. клас.

Частни уроци по български език
за ученици 6. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА организира пробни изпити по БЕЛ, с помощта на които можете да проверите знанията на вашия ученик. Учебният материал в тестовете по български език е съобразен с училищното съдържание от 6. клас и матурата по БЕЛ. Целта на изпитите е децата да придобият по-голяма увереност в собствените си знания.
Вижте информация за курсовете по математика за ученици в 6. клас .

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Безплатна консултация и информация за стартиращи курсове и частни уроци по български език и литература.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.